Vedtekter

§ 1 Navn
Klubbens navn er Lillehammer Motorsykkelklubb, forkortet til LMK. Dens sete er i Lillehammer.

§ 2 Formål
Klubbens formål er å
-fremme et godt, sosialt miljø for medlemmene
-arbeide for økt interesse for og kunnskap om motorsykler
-arbeide for god trafikkultur og -sikkerhet
-arrangere turer og møter for medlemmene

§ 3 Medlemskap
a) Som medlem kan styret oppta alle MC-interesserte, som vil arbeide for LMKs formål.
b) Medlemskap oppnås ved henvendelse til styret.
c) Person(er) med samme adresse som hovedmedlem kan registreres som husstandsmedlem(mer)
d) Adresseforandringer og utmeldelser skal meldes til styret.

§ 4 Plikter
Alle medlemmer plikter å:
– overholde klubbens til enhver tid gjeldende vedtekter
– rettidig innbetale kontingent og eventuelle avgifter
– verne om klubbens interesser
– utvise trafikksikkerhet og vise naturvett på sine MC-turer

§ 5 Eksklusjon
Medlem som grovt forbryter seg mot klubbens vedtekter, kan, etter advarsel fra styret, ekskluderes.

§ 6 Kontingent
a) Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis pr. kalenderår. Medlemmene plikter å betale kontingent innen 14 dager etter utsendelsen.
b) Medlem som ikke overholder frist for betaling av kontingent, vil etter èn purring bli strøket som medlem.
c) Styremedlemmer og husstandsmedlemmer fritas for LMKs kontingent.

§ 7 Ledelse
Klubben ledes av et styre, som består av:
– Leder
– Nestleder
– Sekretær
– Kasserer
– Styremedlem

§ 8 Årsmøte
Årsmøte holdes innen 15. mars hvert år. Årsmøtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Stemmerett forutsetter gyldig medlemskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Revidert regnskap
3.
a) Valg i henhold til § 7
b) Valg av revisor
c) Valg av valgkomitè på 3 medlemmer
d) Valg av arrangementskomitè på 1-2 medlemmer
e) Valg av turkomitè på 5 medlemmer
4. Innkomne saker

Valgperioder for alle verv er 2 år. Valg skal gjennomføres slik at kontinuitet i styret og komitèer hensyntas. Leder og nestleder skal ikke ha samme valgperiode.

Valgkomitèen konstituerer seg etter årsmøtet og velger leder.

Styret kan om det finner det nødvendig, sammenkalle til ekstraordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtets beslutninger vedtas med simpelt flertall. Til vedtekstendringer kreves dog 2/3 flertall. Vedtektsendringer kan bare skje på årsmøtet.

§ 9 Leder
Lederen har den daglige ledelse av klubben og leder dens møter. I leders fravær ledes møtene av nestleder. I tilfelle stemmelikhet i styremøter avgjør fungerende leder stemmeutfallet. Styret er beslutningsdyktig med bare 4 medlemmer til stede, men disse skal da innbefatte leder eller nestleder.

§ 10 Nestleder
Nestlederen overtar lederens oppgaver dersom vedkommende trekker seg av velferdsgrunner, p.g.a. flytting m.v. Dersom dette skjer, utpeker styret ny nestleder. Nestleder er leder av turkomitéen.

§ 11 Sekretær
Sekretæren fører klubbens korrespondanse og sørger for forsvarlig arkivering av denne. Sekretær har ansvar for oppdatering og vedlikehold av klubbens nettsider. Sekretær fører protokoll fra styremøter. Sekretær innkaller til styremøter og andre møter. Viktige skriv og kontrakter undertegnes av leder og sekretær. I en av disses fravær undertegner styremedlemmet.

§ 12 Kasserer
Kasserer fører klubbens regnskap. Regnskapet følger kalenderåret. Kasserer fører/oppdaterer medlemsoversikt basert på innbetalt kontingent.

§ 13 Kommunikasjon med klubbens medlemmer
All kommunikasjon foregår via klubbens nettsider, e-post og Facebook.

§ 14 Klubbens oppløsning
Forslag til klubbens oppløsning må sendes til styret senest 15. november og skal forelegges årsmøtet. Forslaget bekjentgjøres for medlemmene minst 14 dager forut for dette møtet. Til klubbens oppløsning kreves det minst 3/4 stemmeflertall fra de frammøtte medlemmer. I tilfelle oppløsning tar det avsluttende møtet bestemmelse om disponering av klubbens midler.

Siste nyheter

Fra onsdagsturen til Myklegard

Fra onsdagsturen til Myklegard

På onsdag var vi 16 medlemmer som kjørte til Myklegard i finværet. Det første som møtte oss der var en…
MC-dagen på Vegmuseet

MC-dagen på Vegmuseet

Mange etater og organisasjoner står bak MC-dagen på Vegmuseeet, som i dag samlet ca. 200 motorsyklister. MC-dagen ble i år…
"Stolpejakt" på kirker og kapeller

"Stolpejakt" på kirker og kapeller

Etter forslag fra Geir (ref. e-post han har sendt alle) starter vi denne sommeren «stolpejakt», der temaet er MC-relaterte bilder…